Makaleler

1. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

1. GÜMÜŞ, Muhittin, (1998)Özbekistan’da Ana Dili Eğitimi, Dünyada ve Türkiye’de Ana Dili Eğitimi Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri; Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi Yayını, Ankara

2. GÜMÜŞ, Muhittin, (2008), “ Kırgızca ve Türkçede Tuzak Sözlerin Çeviri Sorunları” Kırgızistanda Tercümanlık Mesleği ve Geleceği Sempozyumu, KTMÜ Yayınları, Bişkek

3..GÜMÜŞ, Muhittin,(2009) Cengiz Aytmatovun Düşünce Dünyası; Doğumunun 80.yılında Cengiz Aytmatov Fenomeni Uluslar Arası Sempozyumu, Cusup Balasagın Kırgız Milli Devlet Üniversitesi, Vestnik-Carçı, (Özel Sayı,si134-135), Bişkek

4. GÜMÜŞ, Muhittin, (2009) Kırgızca ve Türkçede Ortak (Tuzak) Sözcüklerin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar, 8. Uluslar Arası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu; Türkçe Öğretenler Zirvesi Bildirileri, Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları, Ankara

5. GÜMÜŞ, Muhittin, (2010) Çevirmenlik Mesleği ve Çeviri Yanlışlarının Nedenleri Üzerine Düşünceler, KTMÜ Kongreler Serisi17, s.131-137, Bişkek

6..GÜMÜŞ, Muhittin, (2011) Türkçe ve Kırgızcada Karşıtsal Cümle Çözümlemesi, 9. Uluslararası Dünyada Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, Bişkek (basıma hazır)

2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1. GÜMÜŞ, Muhittin, (Mayıs1993), Çağdaş Dil Öğretiminde Eğitim Ortamının Önemi, Edebiyat Şunoslik, Taşkent, Özbekistan
2. GÜMÜŞ, Muhittin, Mayıs1994, Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Akrabalık Adları, sayı 19,
3. GÜMÜŞ, Muhittin (1994) Özbek ve Türk Halk Masallarının Karşılaştırılması, 1994, AÜ TÖMER, Ortak Dil Türkçe Sempozyumu, Dil Dergisi, Ankara
4.GÜMÜŞ, Muhittin, (Ocak 1995), Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Kelime Türleri I, Dil Dergisi, sayı 27,Ankara
5. GÜMÜŞ, Muhittin, (Ocak 1995), Türk Dünyasından Bir Portre, Türkolog Sapar Kürenov, Dil Dergisi, sayı 27,Ankara
6. GÜMÜŞ, Muhittin, (Mart 1995), Orhan Şaik Gökyay ve Dede Korkut Hikayeler Dil Dergisi, sayı 29,
7. GÜMÜŞ, Muhittin, (Ekim 1995), Türkiye Türkçesi ve Özbekçe’de Ad Durum Ekleri, Dil Dergisi, Sayı 36,Ankara
8. GÜMÜŞ, Muhittin, (1998)Doğumunun 100. Yılında Muhtar Avezov, Dil Dergisi, sayı 61,
9. GÜMÜŞ, Muhittin, (1999)Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntemler, BGU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek
10. GÜMÜŞ, Muhittin, (2000)Yabancı Dil öğretiminde Morfolojik Yapılar, BGU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek
11. GÜMÜŞ, Muhittin, (2003)Dil Öğretiminde Çağdaş Yöntemler ve Uygulamalar, Milli Devlet Üniversitesi Carçısı, Bişkek, 14. GÜMÜŞ Muhittin, “ Eğitim ve Bilim Dili Olarak Kırgızca” adlı Sempozyum Bildileri, 16-17 Eylül 2005, KTMÜ, Bişkek
15. GÜMÜŞ Muhittin,”Ortak Dil; Türkçe” Sempozyumu, “Ortak Alfabenin Ortak Dil oluşumuna Katkısı” Ankara Üniversitesi TÖMER, 29.03.2002, Ankara
16. GÜMÜŞ Muhittin, Kırgızca ve Türkiye Türkçesinde Yapım Eklerinin Temel Kavramları, Kırgız Devletçiliğinin 2200. Yılında Türkoloji Araştırmaları, Kasım, 2003 Bişkek

17. GÜMÜŞ Muhittin, ( 2006),Akraba Dillerin Öğretiminde Morfolojik Yapılar ve Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları, Cusup Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi Carçısı, sayı 4, s.349-358, Bişkek

18. GÜMÜŞ Muhittin, ( 2006),Kırgız Tilin Okutuudagı negizgi cöndömdör tuuraluu calpı maalımat, s.7-11, Kırgız Türk Manas Universitetindegi Kırgız Tilin Okutuunun canıça usul ıkmaları (usulduk koldonmo), KTMÜ Kongresster seriyası,10, Bişkek
19. GÜMÜŞ Muhittin, ( 2006), Kırgız Türk Manas Universitetinde Til ğyrötüünün negizgi özgöçölüktörü cana til üyrötüüdögü canı metoddor, s.248-253,Kırgız Türk Manas Universitetindegi Kırgız Tilin Okutuunun canıça usul ıkmaları (usulduk koldonmo), KTMÜ Kongresster seriyası,10, Bişkek

20.GÜMÜŞ Muhittin, (2008),Kırgızistanda Tercümanlık Mesleği ve Geleceği Sempozyumu, “ Kırgızca ve Türkçede Tuzak Sözlerin Çeviri Sorunları” KTMÜ, Bişkek
21. GÜMÜŞ Muhittin, (2008), Doğumunun 80.yılında Cengiz Aytmatov Fenomeni Uluslar Arası Sempozyumu, Cengiz Aytmatovun Düşünce Dünyası; Cusup Balasagın Kırgız Milli Devlet Üniversitesi,Carçısı, s.134-35, Bişkek
22. GÜMÜŞ Muhittin, (Aralık 2008)Doğumunun 80.yılında Cengiz Aytmatov Sempozyumu; Türkiye’de Aytmatov, KTMÜ, Bişkek

23. GÜMÜŞ Muhittin, (2010), Çevirmenlik Mesleği ve Çeviri Yanlışlarının Nedenleri Üzerine Düşünceler, KTMÜ Kongreler Serisi 17, s.131-137, Bişkek

24. GÜMÜŞ, Muhittin, (2012) Dil Öğretiminde Temel Beceriler, İzvestiya Vuzov, Kırgizstan Milli Atestasyon Merkezi yayını, ISBN 1020-9045 ( hakemli dergi, Mayıs 2012 sayısında yayımlanacak)

25. GÜMÜŞ, Muhittin, (2012) Türkçeye Çeviri Yoluyla Giren Terimler, Sözcükler ve Kötü Çevirilerin Dile Etkisi, Sotsyalnıye i Gumanitarnıye Nauki Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı yayını (hakemli dergi, Haziran 2012 sayısında yayımlanacak) ISBN 1026-9045

***Çok sayıda Özbekçe/ Türkçe ve Kırgızca /Türkçe çevirilerim var…

3. KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

1. GÜMÜŞ Muhittin, (1995)Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri, Ankara, (Doç. Dr. Mehman Musaoğlu ile birlikte).

2. GÜMÜŞ Muhittin, (1995)Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri ve Bilmeceleri Ankara , (Prof. Dr. Sapar Kürenov’la birlikte)

3. GÜMÜŞ Muhittin, (1995)Türkçe Açıklamalı Özbek Atasözleri, Ankara, (Doç. Dr. İbrahim Yoldaşev’le birlikte)

4. GÜMÜŞ Muhittin, (1995)Türkçe Açıklamalı Kazak Atasözleri, Ankara,1995 (Doç. Dr. Zeyneş İsmail ile birlikte)

5. GÜMÜŞ Muhittin,(2008) Kırgızca- Türkçe-Rusça Konulu Sözlük, 2008, Bişkek (B.Sagınbayeva, İ . Şahin,E.Tölökova ile birlikte)

6. GÜMÜŞ Muhittin, (1995)Türkler Hakkında Ne Diyorlar?, (Mutlu Altay’ın eseri;) Oybek Razzakov ile birlikte Özbekçeye Çeviri, ISBN/ISSN 975728758X

7. Hengirmen M. (1996) “Türk Dilbilgisi”adlı kitabın Türk Lehçeleri bölümü kısmen tarafımdan hazırlanmıştır.

4. SUNDUĞU MESLEKÎ SEMİNERLER VE VERDİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

1. GÜMÜŞ, Muhittin (1992) Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Stajer Okutman Eğitimi Kursları ve Programı (3 ay) Katılımcılar: Ankara Üniversitesi TÖMER’de Aday Türkçe Okutmanları

2. GÜMÜŞ, Muhittin ( 1995) Türkçe Öğretiminde Ölçme Değerlendirme

Katılımcılar: Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe Okutmanları

3. GÜMÜŞ, Muhittin (1996, 1997,1998) TC Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Asya Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilen öğretmenler için meslekî seminer, (Ankara, Aksaray, Ankara)

4. GÜMÜŞ, Muhittin (1997) Ankara Üniversitesi TÖMER’de TC Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinde görevlendirilen öğretmenler için meslekî seminer ve kurs (15 gün), Ankara,

5. GÜMÜŞ, Muhittin ( 1999) Dil Öğretiminde Temel Becerilere Genel Bir Bakış, Katılımcılar: KTMÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu Kırgızca, İngilizce ve Rusça Öğretimi Koordinatörlüğünde görevli okutmanlar, Bişkek

6. GÜMÜŞ, Muhittin (2000) Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Uygulanması ve Ölçme Değerlendirme Usulleri, Bişkek, Katılımcılar: KTMÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu Kırgızca, İngilizce ve Rusça Öğretimi Koordinatörlüğünde görevli okutmanlar, Bişkek

7. GÜMÜŞ, Muhittin,( (2002) Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Uygulanması ve Ölçme Değerlendirme Usulleri, Bişkek, Katılımcılar: KTMÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu Kırgızca, İngilizce ve Rusça Öğretimi Koordinatörlüğünde görevli okutmanlar, Bişkek

8. GÜMÜŞ, Muhittin,( (2002) Dil Öğretiminde Yeni Yöntemler, Bişkek, Katılımcılar: KTMÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu Türkiye Türkçesi, Kırgızca, İngilizce ve Rusça Öğretimi Koordinatörlüğünde görevli okutmanlar, Bişkek

9 GÜMÜŞ Muhittin, (2005)Kırgızca Öğretiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri KTMÜ Bişkek

10. GÜMÜŞ, Muhittin,(2005) Dil Öğretiminde Yeni Yöntem ve Yeni Uygulamalar,

“Kırgızca’nın Yabancılara Öğretimi” Semineri, KTMÜ, 22-27 Mart 2005, Bişkek

Katılımcılar: Eğitim Dili Rusça Olan Okullarda Görevli Kırgızca Öğretmenleri

11. GÜMÜŞ, Muhittin,(2006) Dil Öğretiminde Yeni Yöntem ve Yeni Uygulamalar, “Kırgızca’nın Yabancılara Öğretimi”Semineri, Kırgız Eğitim Bakanlığı-KTMÜ, 22-27 Şubat, Lomanosov Lisesi, Oş, Katılımcılar: Eğitim Dili Rusça Olan Okullarda Görevli Kırgızca Öğretmenleri

12. GÜMÜŞ, Muhittin, ( Eylül 2007) Dil Öğretiminde Temel Becerilere Genel Bir Bakış, Katılımcılar: KTMÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu Kırgızca, Türkiye Türkçesi Öğretimi Koordinatörlüğünde yeni görevlendirilen Türkçe okutmanları, Bişkek

13. GÜMÜŞ, Muhittin, ( Ekim 2009) Dil Öğretiminde Temel Becerilere Genel Bir Bakış, Katılımcılar: KTMÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu Kırgızca, Türkiye Türkçesi Öğretimi Koordinatörlüğünde yeni görevlendirilen Türkçe Okutmanları, Bişkek

14. GÜMÜŞ, Muhittin, ( 19 Mart 2012) Tükçeye Çeviri Yoluyla Kazandırılan Terimler ve Kötü Çevirilerin Dile Etkisi, KTMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü Seminerler Dizisi, Bişkek

15. GÜMÜŞ, Muhittin, (5 Nisan 2012) Dil Öğretiminde Materyal Geliştirme Usulleri, KTMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seminerler Dizisi, Bişkek

5. GÖREV ALDIĞI ULUSAL YA DA ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

1. Ankara Üniversitesi TÖMER; I. Uluslararası Orta Asyada Türkçe Sempozyumu (2-4 Mart 1992) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkan Vekili

2. Ankara Üniversitesi TÖMER; II. Uluslararası Orta Asyada Türkçe Sempozyumu (16-18 Kasım 1994) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi

3. Ankara Üniversitesi TÖMER; Uluslararası Dünyada ve Türkiye’deAna Dili Eğitimi Sempozyumu Serisi ( Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye’de Ana Dili Eğitimi), (19-20 Aralık 1996) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi

4. Ankara Üniversitesi TÖMER ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu işbirliğiyle “9. Uluslararası Dünyada Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu” 12-14 Mayıs 2011, Bişkek, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi